Hava Durumu
» Haberler » Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine, vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya
olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşlarımıza olan aidat borçlarının
yeniden yapılandırılmasını, esnaf muaflığının kapsamının genişletilmesini ve ahilik sandığı
uygulamasının ertelenmesini de içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17Kasım
2020 tarihli ve 31307 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunda, esnaf ve sanatkârlarımız ile meslek kuruluşlarımızı yakından
ilgilendiren düzenlemeler şunlardır:
1. VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE KAMUYA OLAN DİĞER
BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTIR.
Buna göre,
1.1. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve
sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından; Maliye Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler
1.2. Alacak türü açısından;
- Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
- Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi
ve gecikme zamları,
- SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri,
sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta
primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları,
-Trafik cezaları ve diğer idari para cezaları ile bunlara bağlı cezalar, gecikme
faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
- Belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı
alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri,
- 7143 sayılı yapılandırma kanununa istinaden yapılandırılan ve taksit ödemeleri
halen devam eden borçlarının yapılandırılması,
- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları da bu kanun
kapsamına alınmıştır.
Ancak;
- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 7/11/1996 tarihli ve
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre 
verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca
verilen idari para cezaları ve
- Pandemi nedeniyle ertelenen ve ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim,
Kasım ve Aralık ayına tekabül eden vergiler bu kanun kapsamında değildir.
1.3. Süre açısından;
31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce;
- Verilmesi gereken beyannameler,
- Tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik
sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri
- Kesilen trafik cezaları ile diğer idari para cezaları ve ayrıca
- Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları yapılandırma
kapsamına alınmıştır.
2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti, 2020 yılına ait emlak ve çevre
temizlik vergileri 2. Taksitleri ile 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir
vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi taksitleri ödeme vadelerinin henüz geçmemiş
olması nedeniyle yapılandırma kapsamında değildir. 
1.4. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim
yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi
ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.
Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi
hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit
taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.
1.5. Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin
olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde 90’ı
silinecektir.
Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim
yapılacaktır.
Bir vergi alacağına alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı
silinecektir.
1.6. Kanundan yararlanabilmek için başvurular, en geç 31 Aralık 2020 tarihine
kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan ve Hazine ve Maliye
Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil
dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal
Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti ise 28
Şubat 2021 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile
yapılabilecektir.
1.7. İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki
taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse
yapılandırma iptal edilecektir.
 2. ESNAF MUAFLIĞININ KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.
Hatırlanacağı üzere, evlerde ürettikleri ürünleri yardımcı işçi çalıştırmadan ve bir
işyeri açmadan satanlar vergiden muaf esnaf olarak kabul edilmektedir. Gelir İdaresi
Başkanlığı, internet üzerinden yapılan satışlarda, elektronik ortamı işyeri olarak kabul
etmekte ve bu durumda olanları da işyeri açmama şartını ihlal ettiği için esnaf muaflığından
çıkarmakta idi. Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine, evlerde üretilen ürünlerin eticaret 
yoluyla satışının esnaf muaflığından yararlanmaya engel olmayacağı şekilde
kanunda değişiklik yapılmış, yapılan bu düzenleme 01.02.2019 tarih ve 2019/21 sayılı
genelgemiz ile duyurulmuştu.
7256 sayılı Kanunla, e-ticaret yoluyla yapılan satışlarda esnaf muaflığının kapsamı
biraz daha genişletilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine 10 numaralı bent olarak eklenen
düzenlemeye göre, evlerde üretilen ürünlerin (ürün türünde hiçbir sınırlama
olmaksızın) ayrı bir işyeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine
ve alet kullanmadan oturdukları evlerde üretip, internet veya benzeri elektronik
ortamlarda satanlar esnaf muaflığından yararlanabilecektir.
Bu kapsamda olup esnaf muaflığından yararlanabilmek için;
- Vergine muaf esnaf belgesi alınması,
- Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesap
üzerinden tahsil edilmesi zorunludur.
Bankalar üzerinden tahsil edilen ve ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden
bankalar yüzde 4 oranında gelir vergisi kesintisi yapacaktır. 1 veya üzeri işçi çalıştırılması
halinde vergi kesintisinin oranı yüzde 2’ye indirilecektir. Vergi kesintisinin yüzde 2
oranında uygulanabilmesi için ay içerisinde en az 10 gün süreyle işçi çalıştırılması
zorunludur.
Bu uygulama kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk Lirasını aşması
halinde takip eden yıl başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup bir daha
bu uygulamadan yararlanılamayacaktır.
Hasılat dışındaki şartlardan herhangi birinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde
esnaf muaflığından yararlanılamayacak ve zamanında tahakkuk edilmeyen vergiler, vergi
cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
3. VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINA VE KOSGEB
KREDİLERİNE DAİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait
taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi
geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri
asıllarının ve
KOSGEB tarafından 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve uygunsuzluğu
tespit edilen destek kredilerinden kayıtlı olan alacaklarda, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ay sonuna
kadar (2021 yılı Ocak ayı) başvuruda bulunulması,
 Haklarında hukuki işlem devam eden işletmeler ile kurumların borçlarını ödemek
istemeleri hâlinde bu iradelerini başvuru dilekçelerinde belirtmeleri ve idarenin talep ettiği
alacak tutarını kabul etmeleri, hukuki işleme ilişkin mahkeme/icra masraflarını ve vekâlet
ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şartıyla, bu alacaklara ilişkin gecikme zammı,
faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Bu kapsama giren alacakların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde en fazla on iki ay
içinde ve eşit taksitler hâlinde kanuni faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme
yapılabilecektir. Bu takdirde dava ve icra takiplerine ilişkin yargılama masrafları ilk taksit
tutarı ile birlikte tahsil edilecektir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava
açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.
Söz konusu kiracılardan, tahliye hakkı doğmuş ancak tahliye kararı kesinleşmemiş
olanlar ile yeniden sözleşme yapılabilecektir.
Borçlarını ödeyen işletmeler KOSGEB tarafından sağlanan yeni desteklerden
faydalandırılır.
Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde
kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre
tahsil edilecektir.


Bu haber  758  kez görüntülendi.
11/23/2020
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hk.
18.04.2023 tarihli ve 32167 sayılı Resmi Gazete’de Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...
Esnaf ve Sanatkarlara Verilecek Destekler Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının  (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeş...
Koronavirüs Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri
Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosy...
Öğretmenler Günü Kutlu Olsun..
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
ODA YILLIK AİDATLARI GECİKME ZAMMI AFFI VE YAPILANDIRMA FIRSATI
17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlar...
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine, vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya
olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkârların...
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması
Konfederasyonumuz ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında...
Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Sıkça Sorulan Sorular
Değerli Üyelerimiz,
T.C. İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri" başlığıyla 18/11/2020 tarihi...
KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLER
Sivas Valiliği...
COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
12345678
Sivas Elektrikçiler Elektronikçiler Bilgisayarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38. Sokak no:14 SİVAS
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Powered by .NET